Shree Sthanika Dravida Brahmana Sangha (R.)
Shri Sharada Mantapa
Sri Sharada Mantapa Road
Kunjibettu, Udupi - 576102
Karnataka, INDIA

Telephone: +91 820 2520754
E-mail: srisharadaudupi@gmail.com
Ajit Rao, Manager: +91 94481 08920